پایگاه خبری وب زوم
پنجشنبه 4 مرداد 1403
کد خبر: 17517
پ

«نمایشگاه تحول صنعت خودرو» با راهکارهای هوشمند و حضور ایرانسل

راهکارهای سازمانی ایرانسل با محصولات و خدمات دیجیتال و هوشمند خود در حوزه صنعت خودرو، در دومین نمایشگاه تحول صنعت خودرو حضور دارد.

راهکارهای سازمانی ایرانسل با محصولات و خدمات دیجیتال و هوشمند خود در حوزه صنعت خودرو، در دومین نمایشگاه تحول صنعت خودرو حضور دارد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، دومین نمایشگاه تحول صنعت خودرو، از ۲۳ تا ۲۶ آبان ۱۴۰۲ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود و راهکارهای سازمانی ایرانسل با سبد کاملی از محصولات و خدمات دیجیتال و هوشمند خود که برای تحول صنعت خودروسازی به کار گرفته است، در سالن‌های ۱۰ و ۱۱ این نمایشگاه میزبان علاقه‌مندان است.

محصولات و راهکارهای ایرانسل در این نمایشگاه، سرویس خودرو متصل، سامانه مدیریت هوشمند ناوگان (FMS) و سرویس بی‌سیم واکه است که با هدف معرفی جدیدترین فناوری‌های صنعت خودرو و تأثیر تحول دیجیتال در این صنعت کشور، به بازدیدکنندگان، بازیگران و فعالان صنعت خودرو معرفی و ارائه می‌شود.

دومین نمایشگاه تحول صنعت خودرو، اهدافی چون حمایت از ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت اﯾﺮاﻧﯽ در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات و اﺷﺘﻐﺎل‌زاﯾﯽ، ﻣﻌﺮﻓﯽ و اراﺋﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی‌های داﺧﻠﯽ،  ﺗﺒﺎدل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ‌ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه، اراﺋﻪ راهکارهای ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن‌ها و اﻧﺠﻤﻦ‌های ذﯾﺮﺑﻂ، اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﮑﺮ، اﯾﺪه و ﻧﻈﺮﯾﺎت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ آوردن ﻣﺤﻘﻘﺎن، ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮان و ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺣﻮزه ﻣﺮﺗﺒﻂ، ﺗﻌﺎﻣﻞ مؤﺛﺮ ﺑﯿﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر، آﮔﺎﻫﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ از ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در ﺗولید ﺧﻮدرو و… را دنبال می‌کند و فضای تبادل تجربیات بین تصمیم‌سازان، تصمیم‌گیران، صنعتگران و تمام فعالان این صنعت استراتژیک را فراهم می‌آورد.

دومین نمایشگاه تحول صنعت خودرو، از ۲۳ تا ۲۶ آبان ۱۴۰۲ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران و از ساعت ۸ تا ۱۵، میزبان علاقه‌مندان و بازدیدکنندگان است.

ارسال دیدگاه